Hem » Användarvillkor / Allmänna Villkor

Användarvillkor / Allmänna Villkor

 


Användarvillkor / Allmänna Villkor

Dessa allmänna villkor ("Allmänna Villkoren"), tillsammans med övriga villkor som finns på Ensak.se ("Webbplatsen") samt övriga villkor som Ensak i vissa fall tillhandahåller en användare separat, beskriver de villkor som är tillämpliga vid användning av Ensaks webbplats samt vid användning av Ensaks tjänster och varor. Se under rubriken "REGLER FÖR ANNONSER" nedan med avseende på innehåll och närmare utformning och kategorisering av annonser.

Genom att använda tjänsterna och/eller varorna på webbplatsen godkänner och intygar du dessa allmänna villkor och förbinder dig att följa dem.

Vi rekommenderar dig att skriva ut en kopia av de allmänna villkoren för framtida bruk.

Dessa allmänna villkor är på svenska och gäller från den 2014-08-02.

Ensak kan komma att ändra dessa allmänna villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade allmänna villkoren på webbplatsen. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på webbplatsen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på webbplatsen.

För att ingå avtal om Ensak´s tjänster och varor måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Ensak´s tjänster och varor tillhandahålls inte personer/företag som tidigare har brutit mot de allmänna Villkoren, tidigare av Ensak tillhandahållna villkor och/eller lagar och regler. Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget i enlighet med dessa allmänna Villkor.

Immateriella rättigheter

Allt material på webbplatsen, inklusive webbplatsens layout är skyddat av upphovsrätt och/eller andra immaterialrättsliga regler. Om inte annat anges är allt material på webbplatsen Ensak´s egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Ensak´s webbsida men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Ensak.se.

Du bör alltid fråga om lov innan du länkar till webbplatsen eftersom en länkning kan innebära att du anses göra innehållet tillgängligt för allmänheten. Du får göra en förflyttande länk till webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som "förflyttar" läsaren helt till webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på webbplatsen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in webbplatsen material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Ensak som har rättigheter till materialet på webbplatsen och dessa då också måste ge sitt tillstånd.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av tjänst på Webbplatsen skapar och/eller lägger upp på webbsidan som t.ex. bilder, filmer och annonstexter ("Användargenererat innehåll").

Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på webbsidan i enligt med de allmänna villkoren.

Du garanterar att användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material, såsom skyddad musik, inklippta filmsekvenser eller annat upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det användargenererade materialet och inte heller annans logotyp.

Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det användargenererade innehållet och att Ensak även kan komma att använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp användargenererat innehåll, exempelvis vid införandet av en annons, ger du Ensak en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidareupplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners. Ensak får även använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Ensaks rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Ensak för Ensak´s användning av det användargenererade innehållet.

Du garanterar att du inte använt dig av direktlänkning till aktiva web-kameror (live-cams) eller av bildmaterial från säkerhets- eller övervakningskameror.

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. 

Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta. E-postutskick från ensak.se kan förekomma.Ansvar

Ensak garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sina tjänster/varor. Driften av webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Ensaks kontroll och Ensak ställer inga garantier gällande webbsidans funktion eller tillgänglighet. Ensak kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som låter användare annonsera, sälja och köpa varor och tjänster. Ensak har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett objekt är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på webbsidan. Ensak ansvarar inte för den utannonserade varan eller tjänsten.

Ensak ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Ensak skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av användargenererat innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa allmänna villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Personuppgifter

Ensak samlar in och använder ett fåtal uppgifter för att leverera och upprätthålla en enkel, effektiv och trygg köp- och säljsida med tillhörande tjänster.

De uppgifter vi samlar in när du använder våra tjänster är:


  • E-postadress

  • Telefonnummer

  • Information som du anger i annonser och formulär.


För att göra din annonsering så effektiv som möjligt och bereda dig så många potentiella köpare som möjligt, kan informationen komma att delas med samarbetspartners t.ex. om du väljer att utnyttja sådana tjänster som erbjuds i samarbete med våra samarbetspartners.

Uppgifterna kan även komma att användas för att skicka ut anpassad information och erbjudanden om relaterade tjänster. 

När du lägger in en annons, använder en tjänst, kontaktar vår kundtjänst eller mailar annonsör medger du att Ensak använder, sparar och kan lämna ut dina personuppgifter till andra såsom annonsör (avsändande IP-adress, när du använder formuläret mejla annonsör), samarbetspartners, eller till behöriga myndigheter som Polisen, Skatteverket m.fl.

Om du inte kan godta vår personuppgiftshantering eller våra andra villkor ber vi dig avstå från annonsering och att inte använda våra tjänster.

All insamlad information skyddas med tekniska hjälpmedel och vi har säkerhetsrutiner och system kopplade till vår tjänst, för att förhindra obehörig åtkomst och användning av uppgifter. Våra samarbetspartners har förbundit sig att hantera informationen i enlighet med våra krav på säkerhet och sekretess.

Ensak.se ägs och drivs av en enskild firma (Rickard Johnsson EF)